Praktisch is de plek waar je alle praktische informatie over Nannies Kinderdagverblijven kunt vinden. Van Openingstijden en Plaatsingmogelijkheden tot Tarieven en Oudercomissie.

Omgangsafspraken

Aandacht, zorg en liefde.

Zo gaan we om met de kinderen:

nannies hartje rozeWe reageren sensitief en responsief.

We hebben belangstelling voor wat een kind bezighoudt. We luisteren naar de kinderen en letten op hun lichaamstaal. We reageren op signalen van de kinderen. We zijn warm en hartelijk. We knuffelen de kinderen. We bieden lichamelijke en emotionele nabijheid. We benaderen de kinderen met rust en geduld. We laten de kinderen niet schrikken. We storen kinderen niet onnodig in hun spel. We keuren slechts gedrag af, nooit het kind zelf. We benadrukken de positieve kanten van elk kind en laten elk kind zich waardevol voelen. We geven positieve aandacht aan alle kinderen.

nannies hartje rozeWe hebben respect voor de autonomie.

We passen ons handelen en eventueel ons dagritme aan aan de behoefte/ het temperament/ de voorkeur van een kind. We geven kinderen de gelegenheid initiatieven te nemen. We geven kinderen de gelegenheid zelf een probleem op te lossen. We nemen kinderen niet alles uit handen en grijpen niet altijd direct in. We storen kinderen niet onnodig in hun spel. We laten kinderen (overzichtelijke) keuzes maken. We sturen een kind in gesprekken niet, maar laten ons leiden. We geven kinderen de gelegenheid belangrijk te zijn door ze te laten helpen en ze te laten bijdragen aan de groep.

nannies hartje rozeWe praten, geven uitleg en luisteren.

We begeleiden ons handelen met taal. We vertellen wat we gaan doen en leggen uit waarom. We geven het kind gelegenheid te reageren. We verwoorden wat we zien en wat er gebeurt. We verwoorden de gevoelens van de kinderen. We lezen voor, vertellen verhalen en we zingen. Onze communicatie is gericht op de kinderen, ons taalgebruik is aangepast op hun niveau. We praten correct Nederlands (bijvoorbeeld: “kom maar bij mij, dan help ik jou” en niet: “Kom maar bij Anneke, dan doet Anneke Juus helpen”). We praten niet over de kinderen of hun ouders waar de kinderen bij zijn.


nannies hartje rozeWe bieden structuur en rituelen.

We bieden grenzen, waarbinnen kinderen zich vrij kunnen bewegen. We reguleren het gedrag en de emoties van de kinderen voor hun eigen veiligheid en welzijn. We hanteren duidelijke regels. We proberen niet altijd alleen “nee” te zeggen (alleen bij gevaar), maar het ongewenste gedrag om te buigen en alternatieven te bieden. We hebben positieve hoofdregels, zoals elkaar helpen, om de beurt iets gebruiken, het goed maken na een ruzie. We vertellen een kind wat het wèl mag doen. We gebruiken rituelen om te zorgen dat kinderen weten wat er gaat gebeuren. We leren kinderen wat ze moeten doen door zelf het goede voorbeeld te geven.


nannies hartje rozeWe ondersteunen positieve relaties tussen de kinderen.

We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen met elkaar. We stimuleren verbondenheid in de groep en een “wij-gevoel” door rituelen en positieve aandacht voor alle kinderen. We stimuleren vriendschap tussen kinderen en het samen spelen. We bieden kinderen de kans elkaar te helpen en te troosten. We hebben oog voor de sociale relaties tussen kinderen en we voorkomen negatieve gedragspatronen. We leren kinderen hoe ze positief kunnen samenspelen.

Zo gaan we om met de ouders:

nannies hartje roze We zijn positief en enthousiast.

We stralen vrolijkheid uit. We begroeten iedereen. We nemen initiatief naar ouders toe, stellen ons open op en zorgen dat we benaderbaar zijn. We hebben een actieve houding en gaan naar ouders toe. We nemen de kinderen over van de ouders als ze weggaan. We stellen ons voor aan nieuwe ouders. We laten ouders zien dat we plezier hebben in ons werk en dat we graag voor hun kinderen zorgen.

nannies hartje roze We hebben respect voor ouders.

We tonen respect voor de persoonlijke omstandigheden van elke ouder: cultuur, godsdienst, gezinssituatie, karakter. We staan open voor hun leefwereld en hun identiteit. We nemen ouders serieus en luisteren naar wat ze willen. We zijn beleefd en hanteren gepaste omgangsvormen met ouders.

nannies hartje roze We zijn klantvriendelijk.

We luisteren naar wat ouders willen en proberen aan hun wensen tegemoet te komen. We stellen ons niet star op door te benadrukken wat er allemaal niet kan. We geven ouders een gerust en veilig gevoel. We behandelen de ouders niet als kinderen.

nannies hartje roze We zijn professioneel.

We laten zien dat we goed zijn in ons beroep en dat we weten wat we doen. We houden gepaste afstand tot ouders en gaan geen vriendschappelijke relaties aan. We delen met ouders uitsluitend oppervlakkige informatie over onszelf. We houden werk en privé gescheiden. We geven ouders nooit ons privé-telefoonnummer of onze adresgegevens. We maken geen é-afspraken met ouders. We gaan discreet om met persoonlijke informatie die we van ouders krijgen.

nannies hartje roze We werken samen.

We tonen de ouders begrip en waardering. We laten zien dat hun kind gewaardeerd wordt. We overleggen en maken afspraken. We vragen en geven advies. We informeren eerlijk en duidelijk. We staan niet tegenover maar altijd naast de ouders. We zoeken samen met ouders naar oplossingen. Bij lastige zaken overleggen we in een vroeg stadium met de ouders om spanningen te voorkomen.

Zo gaan we om met onze collega’s:
nannies hartje rozeWe steunen elkaar.

We delen positieve en negatieve ervaringen die we meemaken bij het opvoeden: dat lucht op en geeft energie. We houden rekening met elkaar en staan voor elkaar klaar als het nodig is. We helpen elkaar. We gedragen ons als lid van een team. We vertrouwen elkaar. We geven elkaar ruimte. We hebben aandacht voor elkaar.

nannies hartje roze We overleggen.

We werken niet solo, maar samen. We overleggen over wat we gaan doen. We zorgen voor een eerlijke taakverdeling. We denken niet voor een ander, maar stellen vragen. We stellen ons open op en richten ons op een goede communicatie.

nannies hartje roze We stimuleren elkaar en geven feedback.

We maken gebruik van elkaars sterke kanten. We spreken elkaar (opbouwend) aan op dingen als dat nodig is. We staan open voor suggesties en tips van anderen. We gaan als volwassenen met elkaar om: niet defensief of agressief, maar open en eerlijk.

nannies hartje roze We respecteren elkaar.

We hebben respect voor elkaar en voor verschillen tussen de een en de ander. We sluiten niemand buiten. We vallen elkaar niet af. We praten niet achter elkaars rug om. We kleineren niet. We pesten niet. We zijn eerlijk.

nannies hartje roze We zijn professionals.

We werken samen als professionals. We houden rekening met het belang van de groep, van de kinderen, van de ouders en van de organisatie bij hoe we met elkaar om gaan. We hoeven geen vrienden te zijn. Als we vrienden zijn, laten we onze vriendschappelijke relatie geen invloed hebben op onze werkzaamheden. We richten onze aandacht op de groep, niet op elkaar. We zijn ons bewust van onze positie binnen de organisatie en gedragen ons daarnaar. We zijn in staat een weloverwogen afweging te maken tussen het belang van een individu en het belang van de groep en daarnaar te handelen.


Openingstijden

De reguliere openingstijden van Nannies zijn per 1 februari 2021:

Maandag t/m Vrijdag:
7.00 tot 18.00 uur.

Een ochtenddeel eindigt om 13.00 uur en een middagdeel begint om 12.30 uur.

Op aanvraag biedt Nannies ook verlengde opvang. Op nagenoeg al onze vestigingen is dit mogelijk tot 18.30 uur. Op onze CWZ locatie kan dit zelfs tot 19.00 uur. Verlengde opvang wordt per kwartier doorberekend.

Nannies is gesloten op de volgende (feest)dagen:

nannies hartje roze Nieuwjaarsdag
nannies hartje roze Tweede paasdag
nannies hartje roze Koningsdag
nannies hartje roze Bevrijdingsdag (1 maal per 5 jaar, in 2025, 2030, etc.)
nannies hartje roze Hemelvaartsdag
nannies hartje roze Tweede pinksterdag
nannies hartje roze Vrijdag van de 4-daagse (voor Elst en Oosterhout is dit de dinsdag!)
nannies hartje roze Eerste en tweede kerstdag


Plaatsingsmogelijkheden

Plaatsing bij Nannies

Kinderen kunnen bij Nannies geplaatst worden voor hele en halve dagen, van één tot tien dagdelen per week. Er is dus geen minimale afname van dagdelen (muv flexplaatsen). Ouders geven aan wat wenselijk is en het kind geeft aan hoe het zich hierbij voelt.

Nannies hanteert geen voorrangsregels. Zijn reservering en plaatsing mogelijk dan is je kind van harte welkom.

Tijdelijke (nood)plaatsingen zijn mogelijk als er op de betreffende dagdelen plaats is op een van onze vestigingen.

De vraag van ouders naar flexibele opvang is groot. Voor ouders die volgens een wisselend rooster werken, biedt Nannies kinderdagverblijven de zogenaamde flexplaatsen aan. Hierbij nemen ouders een vast aantal dagdelen per week af (minimaal 4 dagdelen, tenzij we andere afspraken met je maken), maar is de verdeling van de dagdelen naar keuze. Minimaal een maand van tevoren kunnen ouders door middel van een maandrooster de gewenste dagdelen aanvragen.


Flexibele kinderopvang


Voor ouders met wisselende dienstroosters biedt Nannies de zogenaamde flexplaatsen (flexibele kinderopvang) aan.

Flexibele kinderopvang is gebaseerd op afname van een vast (minimum) aantal dagdelen per week. Waarbij deze dagdelen per week flexibel kunnen worden ingeroosterd.


Tarieven

Onze basis-uurprijs bedraagt € 9,40. Als je echter 4, 8 of 12 weken vakantie opneemt in een jaar (dwz dat je kindje niet naar Nannies komt in die weken) krijg je van ons korting op de uurprijs. Hoe lager de uurprijs, hoe meer je kunt profiteren van de tegemoetkoming van de belastingdienst en hoe lager je netto eigen bijdrage wordt! (Let op: de prijzen zijn op basis van 52-weken-contracten)

Hier is er een overzicht van de:


En hier een overzicht van de:


Hier is de link naar de pagina van de Belastingdienst, waarmee je kunt berekenen op welke tegemoetkoming je recht hebt.

meisje op een paardje
Nannies berekent geen inschrijf- of administratiekosten!

Oudercommissie

Samenwerking met ouders in de oudercommissie

Elke vestiging van Nannies heeft een actieve en enthousiaste oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van kinderen die bij Nannies worden opgevangen.
De directie van Nannies hecht groot belang aan de mening van en samenwerking met ouders. Op het gebied van de verzorging en opvoeding van hun eigen kind zien wij ouders als expert en in die hoedanigheid kunnen ouders een waardevolle bijdrage leveren aan de kinderopvang in zijn algemeenheid.

In de Wet Kinderopvang is een verzwaard adviesrecht* vastgelegd voor oudercommissies, waarmee de Wet beoogt de inspraak van ouders binnen de kinderopvang te waarborgen en waarmee de Wet excessen (met name vanwege monopolie-posities) wil voorkomen. Wij onderstrepen dit belang en zien grote kansen in een constructieve en positieve samenwerking met de oudercommissieleden.

*Onder adviesrecht wordt verstaan: de mogelijkheid die geboden wordt aan oudercommissieleden om (gevraagd of ongevraagd) advies te geven over zaken die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid; voedingsaangelegenheden van algemene aard; het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid; de openingstijden; het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen; de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten; wijziging van de prijs van de opvang. De directie mag afwijken van een gegeven advies als zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft waarom het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

Om de kansen te kunnen benutten die een intensieve samenwerking in potentie in zich draagt, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

nannies hartje roze Zowel oudercommissieleden als vertegenwoordigers van de organisatie zijn gericht op vooruitgang en verbetering.
nannies hartje roze De houding naar elkaar toe is een houding die constructief en positief is, op basis van wederzijds vertrouwen.
nannies hartje roze We zijn ons bewust van het belang van overleg en zoeken onze kansen in samenwerking.
nannies hartje roze We tonen wederzijds respect voor ieders specifieke expertise.
nannies hartje roze Oudercommissieleden begrijpen dat zij de belangen behartigen van àlle ouders en richten zich op algemene zaken die voor de kinderopvang als geheel van belang zijn.
nannies hartje roze We hanteren als basisgedachte dat we hetzelfde belang hebben: een kwalitatief hoogwaardige opvang voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
nannies hartje roze We zijn in staat om realistisch en genuanceerd naar zaken te kijken.
nannies hartje roze We zoeken de dialoog en gebruiken daarvoor de geëigende wegen.
nannies hartje roze We zijn ons bewust van de waarde van vertrouwelijkheid.

De oudercommissies vergaderen een aantal keer per jaar. Wanneer dat nodig is, overlegt de oudercommissie met de leiding van Nannies om zaken te verbeteren of te veranderen. Tweemaal per jaar vergadert de centrale oudercommissie met de directie om op de hoogte gebracht te worden van de gang van zaken bij de organisatie en de verwachtingen voor de toekomst.

Wil je meer informatie of wil je met de oudercommissie in contact treden, dan kan dat via oudercommissie@nannies.nl. Op de vestigingen vind je informatie over de oudercommissie van jouw locatie!


Samenwerkingspartners

Al jarenlang werken we nauw samen met het Het Rijks VMBO.
Onze Nannieslokatie in deze school biedt de leerlingen een prachtige kans tot “levensecht leren”. Het lesprogramma van de school en het dagprogramma van de kinderopvang zijn zo op elkaar afgestemd dat een optimale wisselwerking mogelijk is.
Een bijzondere samenwerking waar we trots op zijn! www.het-rijks.nl

Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt.’ Dat zijn de uitgangspunten van SchoolsOUT. SchoolsOUT biedt scholen in de regio Nijmegen ondersteuning op maat om dit mogelijk te maken. Zo wordt samengewerkt aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen. In de praktijk betekent dit:

  • Leerlingen en medewerkers op een school weten dat er naast heteroseksuele vrouwen en mannen ook LHBTIQ+ mensen zijn.
  • Ze vinden dit oké.
  • Ze zeggen geen negatieve dingen over mensen met een andere seksuele of genderidentiteit dan zijzelf.
  • Ze vinden het ook de normaalste zaak van de wereld om gewoon contact met elkaar te hebben.
  • En elkaar niet anders dan anderen te behandelen.

Sinds 2021 heeft ook Nannies zich als een van de eerste kinderopvangorganisaties in Nijmegen aangesloten bij SchoolsOUT. We vinden in SchoolsOUT een actieve partner die ons helpt om onze uitgangspunten en ons handelen op elkaar af te stemmen en onze idealen op concrete wijze vorm te geven.

Lees meer

Iazonata. Verantwoordelijk voor onze huisstijl waar we zo trots op zijn is de Bulgaarse Yasen Trendafilov. Zijn creativiteit kent letterlijk geen grenzen! Kijk op www.iazonata.com

Kraamzus biedt kraamzorg die het verschil maakt. De kraamzus die bij je bevalling aanwezig is, is er de hele week.
Een kraamzus verwent je, ze heeft een luisterend oor en ze helpt je. Of het nu gaat om borstvoeding of kunstvoeding of om het draaien van je huishouden. De kraamzus leert je Dunstan Babytaal, zodat je weet waarom je kindje huilt: honger, moe, boertje, buikkramp of ongemak. Kraamzorg van Kraamzus is persoonlijk. Het is kraamzorg met aandacht, zorg en liefde.

Dat is waarom Nannies en Kraamzus elkaar als partner hebben gevonden! www.kraamzus.nl

logo FC Dreumes

Remco Dekker heeft in 2015 zijn eigen voetbalschool voor peuters opgericht. Bij FC Dreumes kunnen jongens en meisjes van 2 tot 5 jaar kennismaken met voetbal.
Remco zegt: ‘Peuters hebben plezier in spelen en bewegen. Veel bewegen is belangrijk voor het uitvoeren van de dagelijkse dingen zoals kruipen, tandenpoetsen, zelf eten. Daarnaast heeft bewegen een grote invloed op de totale ontwikkeling van een peuter. Denk hierbij ook aan de lichamelijke, sociale, emotionele en verstandelijke ontwikkeling.’

Remco’s dochter komt elke week bij Nannies Kerkenbos spelen. Nannies-kinderen zijn dan ook van harte welkom bij FC Dreumes! www.fcdreumes.nl

Voor ons drukwerk werken we vaak samen met Mediamail. De drijvende kracht achter Mediamail, Henny van Benthem, denkt altijd met ons mee en dat gaat nog veel verder dan drukwerk alleen.

We kunnen Mediamail dus van harte aanraden! Kijk op www.mediamail.nl

De fotografie op onze website is verzorgd door Foto Verreijt uit Nijmegen, gespecialiseerd in het maken van leuke spontane kinderfoto’s.
Zij komen ook ieder jaar op al onze vestigingen de kinderen fotograferen. Mocht je interesse hebben in een leuke fotoshoot van het hele gezin dan kun je ze zeker even bellen! 024-3452383 www.fotoverreijt.nl

Ben je zwanger, net bevallen of zijn je kinderen alweer iets groter? Voor elke fase in je moederschap biedt Mom in Balance energieke, op het vrouwenlichaam gerichte, oudoor workouts aan.
Zij weten wat een topprestatie je aan het leveren bent in de eerste jaren van het moederschap. Drukke baan, je gezin en tijd voor jezelf. Om dit allemaal op een energieke wijze te kunnen combineren is het van groot belang dat je fysiek en mentaal lekker in je vel zit. Wat wij bij Nannies zo leuk vinden aan Mom in Balance, naast de uitdagende en pittige workouts, is dat je samen met vrouwen sport die allemaal in dezelfde levensfase zitten en dat je elkaar kunt inspireren. Daarom zijn we dan ook een samenwerkingsverband met Mom in Balance aangegaan.

Mom in Balance heeft in Nijmegen en Elst locaties waar je op verschillende dagen en tijden kan trainen. Als klant van Nannies kun je je met de actiecode MOMPRF aanmelden voor een gratis proefles op www.mominbalance.nl. Lid worden? Speciaal voor (aanstaande) mama’s van Nannies geldt de actie dat je onbeperkt mag trainen voor de prijs van 1 keer per week.

Kinderopvang met Aandacht, Zorg en Liefde. Daar word je blij van!