Samenwerking met ouders in de oudercommissie

Elke vestiging van Nannies heeft een actieve en enthousiaste oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van kinderen die bij Nannies worden opgevangen.
De directie van Nannies hecht groot belang aan de mening van en samenwerking met ouders. Op het gebied van de verzorging en opvoeding van hun eigen kind zien wij ouders als expert en in die hoedanigheid kunnen ouders een waardevolle bijdrage leveren aan de kinderopvang in zijn algemeenheid.

In de Wet Kinderopvang is een verzwaard adviesrecht* vastgelegd voor oudercommissies, waarmee de Wet beoogt de inspraak van ouders binnen de kinderopvang te waarborgen en waarmee de Wet excessen (met name vanwege monopolie-posities) wil voorkomen. Wij onderstrepen dit belang en zien grote kansen in een constructieve en positieve samenwerking met de oudercommissieleden.

*Onder adviesrecht wordt verstaan: de mogelijkheid die geboden wordt aan oudercommissieleden om (gevraagd of ongevraagd) advies te geven over zaken die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid; voedingsaangelegenheden van algemene aard; het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid; de openingstijden; het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen; de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten; wijziging van de prijs van de opvang. De directie mag afwijken van een gegeven advies als zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft waarom het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

Om de kansen te kunnen benutten die een intensieve samenwerking in potentie in zich draagt, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

nannies hartje roze Zowel oudercommissieleden als vertegenwoordigers van de organisatie zijn gericht op vooruitgang en verbetering.
nannies hartje roze De houding naar elkaar toe is een houding die constructief en positief is, op basis van wederzijds vertrouwen.
nannies hartje roze We zijn ons bewust van het belang van overleg en zoeken onze kansen in samenwerking.
nannies hartje roze We tonen wederzijds respect voor ieders specifieke expertise.
nannies hartje roze Oudercommissieleden begrijpen dat zij de belangen behartigen van àlle ouders en richten zich op algemene zaken die voor de kinderopvang als geheel van belang zijn.
nannies hartje roze We hanteren als basisgedachte dat we hetzelfde belang hebben: een kwalitatief hoogwaardige opvang voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
nannies hartje roze We zijn in staat om realistisch en genuanceerd naar zaken te kijken.
nannies hartje roze We zoeken de dialoog en gebruiken daarvoor de geëigende wegen.
nannies hartje roze We zijn ons bewust van de waarde van vertrouwelijkheid.

De oudercommissies vergaderen een aantal keer per jaar. Wanneer dat nodig is, overlegt de oudercommissie met de leiding van Nannies om zaken te verbeteren of te veranderen. Tweemaal per jaar vergadert de centrale oudercommissie met de directie om op de hoogte gebracht te worden van de gang van zaken bij de organisatie en de verwachtingen voor de toekomst.

Wil je meer informatie of wil je met de oudercommissie in contact treden, dan kan dat via oudercommissie@nannies.nl. Op de vestigingen vind je informatie over de oudercommissie van jouw locatie!

Wil je meer weten? Bekijk: